Etički kodeks

ETIČKI KODEKS

I Z M I R I T E L J A

 

 

UVOD

Etički kodeks izmiritelja skup je etičkih načela čija primjena osigurava uspješno provođenje

postupka mirenja.

1. DUŽNOST UPOZNAVANJA STRANAKA

Izmiritelj je dužan na po

četku mirenja upoznati stranke s postupkom mirenja i sa sadržajem

Sporazuma o mirenju ako se takav sporazum sklapa.

2. AUTONOMIJA VOLJE STRANAKA

Izmiritelj je dužan poštovati na

čelo autonomije volje stranaka.

3. POSTUPANJE IZMIRITELJA

Izmiritelj postupa u skladu s pravilima struke i s dužnim poštovanjem prema svim strankama i

drugim sudionicima postupka mirenja.

Izmiritelj je dužan omogu

ćiti ravnopravno sudjelovanje stranaka u postupku mirenja.

Izmiritelj je dužan

čuvati ugled i dostojanstvo izmiriteljske struke i mirenja kao postupka

rješavanja sporova.

Izmiritelj vodi postupak mirenja bez odugovla

čenja.

4. NEPRISTRANOST I NEOVISNOST

Tijekom postupka mirenja izmiritelj postupa neovisno, nepristrano i jednako prema svim

strankama.

Izmiritelj ne

će prihvatiti imenovanje odnosno neće postupati u postupku mirenja ako sazna za

okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost i neovisnost.

Izmiritelj koji za ove okolnosti sazna nakon po

četka postupka mirenja, bez odgode će

upoznati stranke o njima, a postupak

će nastaviti samo uz njihovu suglasnost.

5. NA

ČELO POVJERLJIVOSTI

Izmiritelj vodi postupak mirenja na na

čin koji izgrađuje povjerenje stranaka i drugih

sudionika mirenja u osobu izmiritelja i u postupak mirenja.

Izmiritelj je dužan

čuvati povjerljivim sve činjenice, dokaze i druge podatke koje je saznao

usmenim ili pisanim putem tijekom ili u vezi s postupkom mirenja.

Ako se stranke nisu druga

čije sporazumjele, činjenice, dokaze i druge podatke koje je

izmiritelj tijekom ili u vezi s postupkom mirenja saznao od jedne od stranaka, ne smije bez

njene suglasnosti prenositi drugoj stranci.

Izmiritelj

će u postupku mirenja dopustiti sudjelovanje drugih osoba u bilo kojem svojstvu

samo uz suglasnost stranaka.

Izmiritelj

će stranke i druge osobe koje sudjeluju u postupku u bilo kojem svojstvu pisanim

putem obvezati na

čuvanje povjerljivosti.

6. NAGRADE

Izmiritelj ima pravo na nagradu i troškove za provo

đenje postupka mirenja, neovisno o ishodu

postupka, osim ako se toga prava ne odrekne.

7. PROMICANJE I POTICANJE MIRENJA

Pri promicanju i poticanju na mirenje izmiritelj je dužan postupati na edukativan na

čin i bez

obe

ćanja rezultata mirenja.

8. KOLEGIJALNOST I SURADNJA IZMIRITELJA

Izmiritelji su dužni me

đusobno razvijati i održavati dobre kolegijalne odnose i stručnu

suradnju.

Ako izmiritelj tijekom postupka mirenja na traženje stranaka bude zamijenjen drugim

izmiriteljem, izmiritelj koji ga zamjenjuje ne

će započeti s radom dok se na pouzdan način ne

uvjeri da izme

đu prethodnog izmiritelja i stranaka nema međusobnih tražbina vezanih uz do

tada provedeni postupak mirenja.

Prethodni izmiritelj dužan je u mjeri u kojoj to zatraže stranke i izmiritelj koji ga zamjenjuje,

izvijestiti izmiritelja koji ga zamjenjuje o ranijem tijeku postupka.

9. DUŽNOST POŠTIVANJA KODEKSA I PRAVILA

Izmiritelj je dužan postupati u skladu s na

čelima ovog Etičkog kodeksa.

10. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Eti

čki kodeks usvojen je na sjednici Povjerenstva za alternativne načine rješavanja

sporova 26. studenog 2009. te je istog dana stupio na snagu.